• Kompleksowa usługa
 • Ponad 20 lat doświadczenia
 • Najlepsi specjaliści

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem danych jest Znamed Leon Pławecki, Bystrzyca Dolna 56a, Świdnica (58-100)

Dane kontaktowe administratora danych:

numer telefonu: 748 53 57 61

e-mail: biuro@znamed.pl

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach (imię,nazwisko,adres, NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail):

 • podjęcia na Pani/Pana żądanie działań, zmierzających do zawarcia umowy z Znamed Leon Pławecki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 • realizacji zawartej z Znamed Leon Pławecki umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Znamed Leon Pławecki w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

 • dochodzenia należności i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 • wewnętrznych celów administracyjnych Znamed Leon Pławecki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • Biuro rachunkowe prowadzące księgowość firmy Znamed Leon Pławecki,
 • Doradcy podatkowi i prawni,
 • Biura informacji gospodarczej,
 • Banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • Pozostałe podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Znamed Leon Pławecki na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Znamed Leon Pławecki umowy, przez okres do zakończenia jej realizacji i wszystkich związanych z umową usług (przeglądy, doradztwo, serwis, zakup części itd.), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Znamed Leon Pławecki w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków.
 • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Znamed Leon Pławecki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,

 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,

 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Znamed Leon Pławecki Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Znamed Leon Pławecki podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy .

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniem osób nieupoważnionych. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są osoby posiadające wydane przez nas upoważnienie lub podpisujące z nami umowę powierzania.

Adres firmy

Znamed
Bystrzyca Dolna 56A
58-100 Świdnica

748 53 57 61

biuro@znamed.pl

Formularz kontaktowy

Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

+48748535761

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0